Tazhibayeva, T., Salnikov, V., & Polyakova, S. 2016 Apr 29. Концепция «зеленого офиса » учебного заведения Казахстана. Eurasian Journal of Ecology. [Online] 43:1/1