Tazhibayeva, T., V. G. Salnikov, & S. E. Polyakova. " Концепция «зеленого офиса » учебного заведения Казахстана." Eurasian Journal of Ecology [Online], 43.1/1 (2015): n. pag. Web. 26 May. 2018