Temirbayeva, K., Mamutov, Z., Bazarbayeva, T., & Kerimkulova, A. (2016). Филогеографиялық зерттеулерге қысқаша шолу. Eurasian Journal Of Ecology, 43(1/1). Retrieved from http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/708