Temirbayeva, K., Zh. U. Mamutov, T. A. Bazarbayeva, & A. B. Kerimkulova. " Филогеографиялық зерттеулерге қысқаша шолу." Eurasian Journal of Ecology [Online], 43.1/1 (2015): n. pag. Web. 26 May. 2018