Temirbayeva, K., Mamutov, Zh., Bazarbayeva, T., AND Kerimkulova, A.. " Филогеографиялық зерттеулерге қысқаша шолу" Eurasian Journal of Ecology [Online], Volume 43 Number 1/1 (29 April 2016)