Medicinal plants of Kazakhstan applied in traditional medicine and their rational use

  • D. K. Aidarbaeva Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
  • G. К. Bizhanova ҚР БҒМ ҒК “Ботаника жəне фитоинтродукция институты”

Abstract

The article presents data on the distribution and resources of the three kinds of useful plants of South Kazakhstan (Ferula foetida (Bunge) Regel, Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk, Allochrusa paniculatum (Regel) Ovcz. et Czu.), which are currently of great interest. Also their use in traditional medicine and recommendations for rational use of these kinds.

References

1 Metodika opredeleniya zapasov lekarstvennyx rastenij.– m.,1986.– 50 s.
2 Ponyatovskaya V.M. uchet obiliya i osobennosti razmeshheniya vidov v estestvennyx rastitelnyx soobshhestvax // Polevaya geobotanika. – T. 3. – m.-l., 1964.- s. 237.
3 Korchagin A.A. Vidovoj (fl oristicheskij) sostav rastitelnyx soobshhestv i metody ego izucheniya // polevaya geobotanika. T.3. m.-l., 1964. – s.39-60.
4 Ajdarbaeva D.Қ. Resursy i etnobotanicheskie issledovaniya ferula foetida l.// Vestnik PGU. Seriya ximiko- biologicheskaya, №1. – Pavlodar, 2009. – s.19-27.
5 Ajdarbaeva D.Қ. Қazaқstannyң oңtүstіgі men shyғysyndaғy өsіmdіk қorlarynyң қazіrgі zhaғdajy: biol. ғylym. dok. avtoref..., – Almaty, 2010. – 52 b.
Published
2016-01-14
How to Cite
AIDARBAEVA, D. K.; BIZHANOVA, G. К.. Medicinal plants of Kazakhstan applied in traditional medicine and their rational use. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 37, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/33>. Date accessed: 27 may 2019.

Keywords

Medicinal plants; traditional medicine; recommendations about use; plants raw materials.