Isolation of new stammes of cyanobacteria and their consortium with microalgae

  • B. К. Zayadan Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • G. B. Baimakhanova Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • G. Oraz Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • К. Bolathan Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Е. V. Zenina Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

4 stammers of Anabaenа sp.К-1, Spirulina sp.K-1and Oscillatoria sp.K-1,Nostoc sp. K-1cyanobacteria were isolated. Cyanobacteria and microalgae consortium Nostoc calsicola – Chlorella vulgaris, Anabaena sp.
К-1 – Chlorella vulgaris were created.

References

1 Pankratova E.M., Kalinin A.A. Cianobakterii kak vozmozhnye organizmy dlya sozdaniya bakterialnyx preparatov // Rol Nauchn. issled. v razvitii selskogo xozyajstva. proizvodstva Kirovskoj oblasti. Kirov, 1991.
-s.25-33.
2 Kalinin A.A. Cianobakterii kak vozmozhnye komponenty dizatrofnyx mikrobnyx associacij i ix vliyanie na rasteniya: avtoreferat.diss. kand.biol. nauk. M., 1995. – 23 s.
3 Kovina A.L. Mikrobnye agrokonsorciumy na osnove cianobakterij: avtoreferat.diss. kand.biol. nauk M., 2001.-23 s.
4 Pankratova E.M., Zyablyx R.Yu., Kalinin A.A., Kovina Al., Trefi lova L.V. Konstruirovanie mikrobnyx kultur na osnove sinezelenoj vodorosli nostocpaludosumkiitz.il algologiya,2004. t.14 №4.-s.445-458.
5 Sirenko L.A., Sakevich A.I., Osipov L.F., Lukina L.F. I Dr. Metody fi ziologo-bioximicheskogo issledovaniya vodoroslej v gidrobiologicheskoj praktike. – Kiev: Nauka Dumka, 1975. -247s.
6 Ergashev A.E. Opredelitel protokokkovyx vodoroslej Srednej Azii. – Tashkent: Fan, 1979. – ch.і. – 343s.
7 Ergashev A.E. Opredelitel protokokkovyx vodoroslej Srednej Azii. – Tashkent: Fan, 1979. – ch.іі. -383s.
8 Ovsenikova M. N. Metody polucheniya bakteriologicheski chistyx kultur odnokletochnyx zelenyx vodoroslej // Bot.Zhurn. – 1971. – №58. – s.1141-1147.
9 Zayadan B.K. G. Өnerxanmikrobaldyrlardyң taza daқyldarynbөlіpaluzhəneolardybelsendі өsrіu təsіlderі kөkshetau 2008zh, 95b.
10 Zayadan B.K., Akmuxanova N.R., Sadvakasova A.K Kollekciya mikrovodoroslej i metody ix kultivirovaniya.- Almaty, 2013 s. 158
Published
2016-01-14
How to Cite
ZAYADAN, B. К. et al. Isolation of new stammes of cyanobacteria and their consortium with microalgae. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 37, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/46>. Date accessed: 20 may 2019.

Keywords

microalgae;cyanobacteria;consortium.