А нализ состояния нормативно-правовой экологической базы Республики Казахстан на 2010 год

  • Е. С. Медведева Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

Мақала экологиялық жобалау кезінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді реттеу жүйесінің мемлекеттік экологиялық нормативтік-құқықтық базасына арналған. Онда мемлекеттік аудит институтын дамыту бағыттары және оның құқықтық реттеуде салмақты кемшіліктермен едәуір дәрежеде шарттасылған ақпараттық ортасын қалыптастыру жөніндегі негізгі проблемалары қарастырылған. Экологиялық қарым-қатынастарды құқықтық реттеуде әр алуан, бірақ өзара жүйелі түрде әрекет ететін табиғи әлемнің-табиғи нысаналардың объективті ортақтығына толығамен сәйкес келе қоймайтын тәсілдемелер зерделенген. Мемлекеттік органдардың ақпарат иелерімен, ақпарат ағындарын ұйымдастырушылармен өзара әрекет ету механизмдеріне мысалдар келтірілген. Жобалау институтының теріс ықпалының себептері және мемлекеттік органдармен өзара әрекет ету келтірілген. Мақалада мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың мемлекеттік экологиялық жүйесінің тәртібін белгілейтін таяу шетелдік құқықтық режимдерге салыстырмалы сипаттама берілген. Әртүрлі мемлекеттерде – Ресей Федерациясында, Украинада, Өзбекстанда – тіркеу үшін қажетті құжаттар тізіміне, осы процедураны жүргізу мерзімдеріне,
өтініш берушілерге теріс жауап қайтаруға ықтимал негіздерге, теріс ықпал еткені үшін төленетін мемлекеттік баж көлеміне қойылатын талаптар бірдей емес. Қазақстандағы және ТМД елдеріндегі экологиялық жобалауды құқықтық реттеудің проблемалы аспектілері белгіленген.

References

1 Экологический кодекс Республики Казахстан: утв. 03 февраля.2007 года.
2 Республика Казахстан. Закон РК. Об охране окружающей среды: принят 15 июля 1997 года, No 160-1.
3 Концепция экологической безопасности Республики Казахстан: утв. распоряжением Президента Республики Казахстан от 30 апреля 1996
года, No 2967.
4 Республика Казахстан. Закон РК. О налогах и других обязательных платежах в бюджет: принят 24 апреля 1995 года, No 2235.
5 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы к проектированию производственных объектов Республики Казахстан. СанПиН No 3792.
6 Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной до-
кументации. - Астана, 2007.
7 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. - ОНД - 90 ч.1. - Санкт - Петербург, 1992.
8 Урсул А.Д. Путь в ноосферу: Концепция выживания и устойчивого развития цивилизации. – М., 1993.- 315 с.
9 Экологическое проектирование и экспертиза. Практика: учебное пособие / под ред. А. В. Дончева. — М.: Аспект Пресс, 2002. - 286 с.
Published
2016-01-14
How to Cite
МЕДВЕДЕВА, Е. С.. А нализ состояния нормативно-правовой экологической базы Республики Казахстан на 2010 год. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 34, n. 2, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/460>. Date accessed: 26 may 2019.
Section
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Keywords

нормативно-правовая база; экология; Республика Казахстан;