Факторы интенсификации сельскохозяйственного производства

  • А. Е. Оразбаев Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • О. М. Досжанов Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова
  • К. Б. Кушеров Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова
  • Т. С. Серикбаев Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова
  • Е. О. Досжанов Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

Зерттеу нәтижелері топырақтың су өткізбейтіндігі және қопарылған қабатының тығыздалуы ауыл-шаруашылық
дақылдарының өнімділігіне периодты артық ылғалдандыру аймағында ғана емес, сонымен қатар жеткіліксіз ылғалдандыру
аймағында да әсер ететіндігін көрсетті. Бұл факторлардың кері әсері топырақтың құрылымы нашар, олардың суөткізгіштігі
және қопарылу горизонтының тығыздануы төмен болған кезде, сәйкесінше жоғарылайды. Қазақстанның күріш егілетін
аймақтарындағы толтырып суару әдістері кезінде үлкен көлемде жеңіл еритін тұздар жер асты және жер үсті суларымен бірге
төгілуінен төменгі рельефтерде сор топырақтардың түзілуіне әкеліп соғады. Біздің ойымызша, бұру торшасы бар қопсытып-
кәріз салғыш әдісі сор, сортаң және басқа да топырақтардың таралуына төтеп беріп, сонымен қатар топырақ эрозияға ұшырауын төмендетеді.

References

1 Зонн И.С., Нестеров Е.А., Штепа Б.Г. Х Международный конгресс по ирригации и дренажу // Гидротехника и мелиорация. - 1979. - No
7. - С. 79-85.
2 Бальчунос А.И. Роль кротование при мелиорации переувлажненных земель // Гидротехника и мелиорация. - 1981. - No 7. - С. 47-49.
3 Турецкий Р.Л., Петляк Я.С. Механизация работ при осушении и освоении болот и заболоченных земель. - М.: Колос, 1970. – 207 с.
4 Рилигер В.Р. Подпочвенное орошение по кротовым дренам. - М: Колос, 1965. – 272 с.
5 Зайдельман Ф.Р. Мелиорация заболоченных почв Нечерноземной зоны РСФСР: справочная книга. - М.: Колос. 1981. - 168 с.
6 Досжанов О.М. Эффективность применения рыхлителя-кротователя для регулирования водного режима почвы // Проблемы мунисификации орошаемого земледелия в низовьях реки Сыр-Дарьи: тез.докл. науч. конф. - Кзыл-Орда, 1987. - С. 16-17
Published
2016-01-14
How to Cite
ОРАЗБАЕВ, А. Е. et al. Факторы интенсификации сельскохозяйственного производства. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 34, n. 2, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/467>. Date accessed: 26 may 2019.
Section
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Keywords

почва; рисосеяние; солончаки;