Морфологическая характеристика разновозрастных особей Ferula iliensis Krasn. ex Korov

  • К. Т. Абидкулова Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Н. М. Мухитдинов Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • А. А. Аметов Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Б. М. Тыныбеков Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

Мақалада Ferula iliensis өсімдігінің екі популяциясының əртүрлі жастық кезеңдеріндегі морфологиялық көрсеткіштерінің
нəтижелері келтірілген. Популяция №1 Үлкен бөгіті тау жотасының, популяция № 2 Сюгата аласа тау жотасының, алты ценопопуляциясынан алынған (əр популяциядан үштен). Екі популяцияның əр қайсысынан Ferula iliensis өсімдігінің прегенеративтік жəне генеративтік тіршілік күйі анықталды. Зерттеудің нəтижесінде оларға морфологиялық сипаттама жасалынды, суретке түсірілді, биометриялық өлшемдер жүргізілді. Алыған мəліметтерге жасалған талдау мынаны көрсетті: ювинильдік дарақтардың мөлшері үлкен болмайды, биіктігі – 1,0-5 см, бөрікбасының диаметрі – 2,5-10 см жəне
жапырақтарының саны 2-3-тен аспайды; имматурлық тіршілік күйінің биіктігі біршама жоғары 1,75-11,8 см аралығында; бөрікбасының диаметрі 4,17–24,5 см, ал осы жылғы жапырағының саны – 2-4 дана. Ferula iliensis өсімдігінің вегетативтік тіршілік күйінің биіктігі 5,5-тен 21 см-ге дейін, бөрікбасының диаметрі күрт ұлғайып 30,8-ден 61,8 см-ге дейін жетеді. Осы жылғы жапырақтарының саны 5-6 данаға, өткен жылдағысы 6-дан 21-данаға дейін болады. Ferula iliensis өсімдігінің генеративтік тіршілік күйіне тік өсетін (ортотропты) өркенінің пайда болуы тəн.

References

1 Умралина А.Р., Бабченко И.В., Алфимова Р.А., Чернышева Т.П., Асинкулов Б.А. Содержание флавоноидов в эндемиках, редких и хозяйственно-ценных растениях семейства Umbelliferae (Зонтичные) флоры Киргизии // Материалы междунар. конференции, посвященной 100-летию со дня рождения член-корр. НАН КР Э.З. Гареева и Международного года биоразноо-
бразия. –Бишкек, 2010. – С.142-147.
2 Сафина Л.К. Ферула Средней Азии и Казахстана. – Алматы, 2012. – 244 с.
Published
2016-01-14
How to Cite
АБИДКУЛОВА, К. Т. et al. Морфологическая характеристика разновозрастных особей Ferula iliensis Krasn. ex Korov. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 35, n. 3, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/482>. Date accessed: 27 may 2019.
Section
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Keywords

Ferula iliensis; вид; эндем;