Суточная динамика сердечно - сосудистой системы при сахарном диабете 2- го типа

  • С. Т. Тулеуханов Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Н. Т. Аблайханова Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Г. Т. Сраилова Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • С. А. Шарипова Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • М. С. Кулбаева Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • А. Жатканбаева Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • А. Какимова Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

Жүрек жиырылу қызметінің өзгеру ерекшеліктері, жүрек-қан тамыр ырғақтарының жəне күн мен геомагниттік активтілігінің корреляциясының жаңа мəліметтері көрсетілген. Екінші түрдегі қант диабеті барысында циркадианды ырғақтың акрофаза уақыты мен амплитуданың вариациясының жыл мезгіліне тəуелділігі, сонымен қатар сыртқы ортаның əртүрлі факторларының əсеріне жүректің биоырғақтық реакциясының болуы анықталды. Сау адамдармен екінші түрдегі қант диабетімен ауыратын адамдарда ЭКГ-нің тəуліктік динамикасының ерекшеліктері дəлелденді. Диабетикалық ретинопатия барысында кардиоырғақтың ауытқуларын бағалауды қант диабетінің ағымын жəне асқынуын анықтауға индикатор ретінде қолдануға болады.

References

1 Kimura T., Ito M., Komatsu T., Nishiwaki K.,Shimada Y. Heart rate and blood pressure power spectral analysis during calcium channel blocker induced hypertension // Can. Anesth. – 1999. – № 2.
2 Stratton I.M., Adler A., Neil H.A.W., Matthews D.R., Manley S.E., Cull C.A. et al., on behalf of the UK Prospective Diabetes Study Group. Association of glycemia with macrovascular and microvascular
complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study // BMJ. – 2000. –321. – 405-412.
3 Perini R., Milesi S., Biancardi L., Pendergast D. Heart rate variability in exercising humans: effect of water immersion // Eur. J. Appl. Physiol. – 2000.– 97, 4. – 326-332.
4 Баевский Р.М., Иванов Г.Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применений // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2001.– № 3. – 108-127.
5. Цибадзе А., Хуцишвили Л. Методы теории информации и математической статистики в медицине. – Тбилиси, 2003. – С. 160.
6. Williams M.E. Diabetic nephropathy: the proteinuria hypothesis // Am. J. Nephrology. – 2005. – 25. – 77-94.
Published
2016-01-14
How to Cite
ТУЛЕУХАНОВ, С. Т. et al. Суточная динамика сердечно - сосудистой системы при сахарном диабете 2- го типа. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 35, n. 3, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/524>. Date accessed: 27 may 2019.
Section
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА БИОТУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Keywords

Хроноструктура биоритмов;