The study of morfological-anatomical features of water plant – introducent (Eichornia Crassipes R.)

  • S. Т. Nazarbekova Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • А. B. Begenov Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • Zh. B. Narmuratova Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Plant object – water hyacinth was grown in paludarium. Surveys have determined the optimal parameters for their growth and reproduction (22 ° C; pH 6.0-6.8, the light 12-14 hours). The paper was presented
morphological – anatomical characteristics of vegetative organs of an eichornia. There were examined some structural features of vegetative organs.

References

1 Gaevskaya N.S. Rol Vysshix vodnyx rastenij v pitanii zhivotnyx presnyx vodoemov. – M., 1966. – 327 s.
2 Kokin K.A. O Filtruyushhej roli vysshej vodnoj rastitelnosti v processe samoochisheniya r.Moskvy.// Nauch. dokl. vyssh. shkoly. biol. nauki. – 1961. – №4. – s. 104-108.
3 Merezhko A.I. K Voprosu o roli vysshix vodnyx rastenij v detoksikacii vrednyx veshhestv v vodoemax. // Vysshie vodnye i pribrezhno – vodnye rasteniya. tezisy dokl. і vsesoyuznoj konf. – Kiev, 1977. – s.62-64.
4 Kokin K.A. Ekologiya vysshix vodnyx rastenij. – M.: Izd-Vo MGU, 1982. – 160 s.
5 Oksiyuk O.P., Merezhko A.I., Volkova T.F. Ispolzovanie vysshix vodnyx rastenij dlya uluchsheniya kachestvo vody i ukrepleniya beregov // Vodnye Resursy, 1978. – № 4. – s. 97-104.
6 Dmitriev A. G., Ryzhenko B.F., Zmievec Yu.F., Sokol K. G.Texnologiya Biologicheskoj ochistki i doochistki malyx rek, vodoemov i istokov // Gorodskoe upravlenie. – 2000. – № 10. s.60-68. url: http://emsu. ru/um/default.asp?god=2000&nom=10
7 Stratfordh. Kay, William T. Haller, Leon A. Garrard. Effects of heavy metals on water hyacinths (eichhorniacrassipes(mart.) solms) // aquatic toxicology. May 1984. vol. 5, iss. 2. p. 117-128.
8 Schneiders I.A.H., Ribios J., Misrat M., Smitht R.W.Eichhorniacrassipesas biosorbent for heavy metal ions // Minerals engineering. – 1995. – Vol. 8. – №9. – p.979-988.
9 Barykina R.P. – Spravochnik po botanicheskoj mikrotexnike. osnovy i metody. – M.: MGU, 2004. – s.312.
10 Zajcev G.N. – Metodika biometricheskix raschetov. – M.: Nauka, 1983. – s.60.
Published
2016-01-14
How to Cite
NAZARBEKOVA, S. Т.; BEGENOV, А. B.; NARMURATOVA, Zh. B.. The study of morfological-anatomical features of water plant – introducent (Eichornia Crassipes R.). Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 37, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/53>. Date accessed: 25 apr. 2019.

Keywords

hydrophyte; water hyacinth; paludarium; morphology;an anatomy; vegetative organ