Индуцированный мутагенез , отдаленная и внутривидовая гибридизация в селекции мягкой пшеницы

  • К. К. Шулембаева Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Ж. Ж . Чунетова Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • С. Б. Даулетбаева Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • А. А. Токубаева Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

Бидайдың өнімділігін жоғарылатудың бірден бір жолы оның генотипін жақсарту – селекция үшін өзекті мəселелердің бірі.
Қазіргі кезде əдеттегі селекциялық-генетикалық əдістермен қатар, беккросты селекция, алшақ будандастыру, экспериментал-
ды мутагенез əдістерін бірге қолдану арқылы бидайдың құнды формаларын сұрыптап алуға мүмкіндік береді. Жұмыста моно фосфордың (H3PO4) 0,1% жоғарғы концентрациясы өсімдіктердің биомас сасының жоғарылауына əкеліп, əлсіз мутагендік əсер көрсетті; жұмсақ бидайды t. timopheevii, t. dicoccum, t. kiharae түрлерімен будандастырған кездегі гибридттердің фертил ділігі шағылыстыру бағытына жəне сорттың генотипіне тəуелді екендігі анықталды; Надежда сортының геномы жабайы түрлердің геномдарына сəйкес келеді.

References

1 Чунетова Ж.Ж. Радиациялық жəне химиялық мутацияны қолданудың əдістері. – Алматы, 2010. – C. 119.
2 Дунаева М.В., Клячко Н.Л. Сравнительное исследование влияния ПАВ на пшеницу// Физиология растений. – 2002. – Т. 39. – Вып.1.– С. 151-156.
3 Тимонова Е.М., Леонова И.Н., Белан И.А., Россеева Л.П., Салина Е.А. Влияние отдельных участков хромосом Triticum Timopheevii
формирование устойчивости к болезням и количественные признаки // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2012. – Том 16. – № 1. –С. 142-159.
4 Aksyonova E., Sinyavskaya M., Danilenko N. et al. Hetero plasmy and paternally oriented shift of the organellar DNA composition in barley-wheat hybrids during backcrosses with wheat parents //
Genome. – 2005. – Vol. 48. – P. 761–769.
Published
2016-01-14
How to Cite
ШУЛЕМБАЕВА, К. К. et al. Индуцированный мутагенез , отдаленная и внутривидовая гибридизация в селекции мягкой пшеницы. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 35, n. 3, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/530>. Date accessed: 26 may 2019.
Section
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА БИОТУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Keywords

Мутагенез; Изогенные линии;