Synthesis of dimethyl ether – environmentally friendly diesel fuel

  • М. М. Telbaeva АО «Институт органического катализа и электрохимии имени Д.В. Сокольского»
  • Sh. А. Gilmundinov АО «Институт органического катализа и электрохимии имени Д.В. Сокольского»
  • B. Е. Shymshykov АО «Институт органического катализа и электрохимии имени Д.В. Сокольского»

Abstract

Investigated the reaction of dimethyl ether from methanol to obtain a flow apparatus at atmospheric pressure, for the first time during the production of dimethyl ether as a carrier for catalysts used modular metal carriers
with high emissivity and low gas dynamic resistance.

References

1 Spravochnik nefteximika / Pod red.S.K.Ogorodnikova.-T.2.-L.,1978.-S.249-251.
2 Ter-Mkrtichyan G.G., Luksho V.A.. Novyj etap – dimetilovyj efi r. otechestvennye razrabotki novogo dvigatelya daleko operezhayut issledovaniya SSHA I Yaponii // Nezavisimaya Gazeta.-M., 2007.- 10 Aprelya- S.4.
3 Vasilev V. Dimetilovyj Efi r. nadezhdy konstruktorov, voditelej i ekologov // Osnovnye sredstva.-2007.- №1.-s.18-20.
4 Rozovskij A.Ya. Problemy pererabotki prirodnogo (poputnogo) gaza v motornye topliva // Kataliz v promyshlennosti.-2001.-№1.-s.23-31.
5 Rozovskij A.Ya. Novoe toplivo iz prirodnogo gaza // Internet-zhurnal «put v nauku».-2005.-№1.
6 Rozovskij A.Ya. Dimetilovyj efi r i benzin iz prirodnogo gaza // Rossijskij ximicheskij zhurnal.-2003.- №47.-s.53-61.
Published
2016-01-14
How to Cite
TELBAEVA, М. М.; GILMUNDINOV, Sh. А.; SHYMSHYKOV, B. Е.. Synthesis of dimethyl ether – environmentally friendly diesel fuel. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 37, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/57>. Date accessed: 27 may 2019.

Keywords

Catalyst; methane; dimethyl ether; methanol; natural gas; the carrier.