Стевия қосылған емдік-профилактикалық бальзамды дайындау технологиясын жасау

  • S. Sh. Asrandina Әл-Фараби атындығы Қазақ ұлттық университеті
  • A. V. Vitavskaya Әл-Фараби атындығы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Функционалдық мақсаттағы емдік­профилактикалық қасиеттерге ие және құндылығы жоғары өнім – «Плюсстевия» бальзамын дайындаудың жаңа техно логиясы жасалды. Осы өнімді дайындау үшін қосылатын негізгі ингредиент – стевия өсімдігіне негіздеме жасалды. Өнімді дайындауда суық технологияны қолдану бальзамның құрамына қосылатын барлық өсімдіктер шикі заттарының құнды емдік­профилактикалық қасиеттерін сақтауға оңтайлы әсер ететіні көрсетілді. Сондай­ақ, бальзамның тағамдық құндылығын зерттеу мақсатында оның химиялық құрамы (минералды элементтер, витаминдер, белок, көмірсу және май мөлшері) анықталды.Разработана технология приготовления бальзама «Плюс стевия» с лечебно­профилактическими свойствами функционального назначения. Обоснован выбор сырья для приготовления продукта. Пока за но, что использование холодной технологии позволяет сохранить по вышенную питательную ценность раститель ного сырья, входящего в состав бальзама. Для выявления пищевой ценности продукта былисследован химический состав (минеральные элементы, витамины, белки, жиры, углеводы).

References

1 Дала жағдайында стевияның өсіп-даму ерекшелігі мен өсімдік жапырағындағы гликозидтердің жинақталу заңдылығы / С.Ш. Аcрандина, Ш. Кенжебаева, С.Д. Атабаева, Б.Р. Кударов // ҚазҰУ Хабаршысы. Биология сериясы. – 2014. – 9-12 б.
2 Asrandina S.Sh, Kenzhebaeva Sh., Atabaeva S. Micropropagation of Stevia rebaudiana Bweroni in Kazakhstan // European biotechnology congress. – 2013. – Bratislava, Slovakia. – P 125.
3 Asrandina S.Sh., Kenzhebaeva Sh., Vitavskaya A.V., Atabayeva S.D., Kenzhebayeva S.S., Kudarov B.R. Cultivation of Stevia rebaudiana Bertoni in the conditions of the Southern Kazakhstan // Journal of Biotechnology. – 2014. – Vol.185. – P.113.
4 Asrandina S.Sh., Kenzhebaeva Sh., Atabayeva S.D., Kenzhebayeva S.S. Influence of biologically active substances on germination seeds of stevia rebaudiana Bertoni in vitro // 5th Biotechnology congress. – 2014. Valencia, Spain. – 2014. – P. 350.
5 Биопродукты состевией – необходимая пища для Казахстанцев / А.В. Витавская, С.Ш. Аcрандина, Ш. Кенжебаева, Б. Сарсенбаев, Ю.Г. Пронина // Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2013. – C. 73-76.
1 Dala zhagdayinda stevianin osip-damu ereksheygy men osymdyk zhapyragyndagy glycozydterdyn jynaktaly zandylygy / S.Sh Asrandina, Sh. Kenzhebaeva, S. Atabaeva, B.R. Kydarov // Vestnyk KazNU. – Biological series. – 2014. – P. 9-12.
2 Asrandina S.Sh, Kenzhebaeva Sh., Atabaeva S. Micropropagation of Stevia rebaudiana Bweroni in Kazakhstan // European biotechnology congress. – 2013. – Bratislava, Slovakia. – P 125.
3 Kenzhebaeva Sh., Atabayeva S.D., Kudarov B.R. Cultivation of Stevia rebaudiana Bertoni in the conditions of the Southern Kazakhstan // Journal of Biotechnology, – 2014. – Vol.185. – P.113.
4 Asrandina S.Sh., Kenzhebaeva Sh., Atabayeva S.D., Kenzhebayeva S.S. Influence of biologically active substances on germination seeds of stevia rebaudiana Bertoni in vitro // 5th Biotechnology congress 2014 . Valencia, Spain. – 2014. – P. 350.
5 Vitavskaya A.V., Asrandina S.Sh., Kenzhebayeva S.S.,Sarsenbayev B., Pronyna U.G .Bioprodycty so stevyey – neobhodymaya pisha dlya Kazakhsnansev // Vestnyk KazNU. Biological series.– 2013. – P. 73-76.
Published
2016-04-29
How to Cite
ASRANDINA, S. Sh.; VITAVSKAYA, A. V.. Стевия қосылған емдік-профилактикалық бальзамды дайындау технологиясын жасау. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 42, n. 1, apr. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/679>. Date accessed: 24 may 2019.

Keywords

стевия; бальзам; технология; тағам қауіпсіздігі; стевия; бальзам; технология; пищевая безопасность.