Атырау облысының тұрақты даму мәселелері мен тұрғындар денсаулығы

  • R. Bayaliyeva С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті
  • G. Begimbetova С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті
  • A. Orazymbetova С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті

Abstract

Мақалада тұрғындар денсаулығының бірнеше көрсеткіштері мен Атырау облысындағы тұрақты даму мәселелері қарастырылды. Облыс тағы әлеуметтік экономикалық даму динамикасы елдің стратегиялық даму жоспары бойынша тұрақты дамуға негіз болып табылады. Атмосфераның ластануы төменгі деңгейде деп сипатта лады. Республикалық көрсеткішке қарағанда балалар арасындағы аурушаңдықтың үлес салмағы жоғары 15,4%. Туушылық пен табиғи өсім республикалық көрсеткішке қарағанда 1,5 есе жоғары. Алғашқы аурушаңдық республикалық көрсеткіштен 1,76 есе төмен. Сонымен қатар облыста топырақтың кадмий, хром, сынап кен аймақтарына байланысты ластануы; туберкулезбен аурушаңдық жоғары деңгейде республикалық көрсеткіштен жоғары.В статье расмотрены некоторые показатели здоровья населения и проблемы устойчивого развития Атырауской области. Динамика социально­экономического развития области является основой для планирования стратегического развития страны по устойчивому развитию. Загрязнение атмосферы характеризуется как низкий уровень. По сравнению с республиканскими показателями заболеваемость среди детского населения выше, удельный вес которого 15,4%. Рождаемость и естественный при рост по сравнению с республиканскими показателями 1,5 раза выше. Первичная заболеваемость 1,76 раза ниже республиканского показателя. 

References

1 Этапы перехода к устойчивому развитию Республики Казахстан на 2007-2024 годы.
2 Государственная программа развития здраво охранения Республики Казахстан на 2011-2015 годы «Саламатты Қазақстан».
3 Официальный портал акимата Атырауской области http://atyrau.gov.kz.
4 Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Республики Казахстан. Министерство окружающей среды. РГП «Казгидромет». Департамент экологического мониторинга.
5 Статистический сборник «Здоровье населения Атырауской области и деятельность организации здраво охронения в 2013 году», Астана, 2013 г.

1 Jetapy perehoda k ustojchivomu razvitiju Respubliki Kazahstan na 2007-2024 gody.
2 Gosudarstvennaja programma razvitija zdravoohranenija Respubliki Kazahstan na 2011-2015 gody «Salamatty Қazaқstan».
3 Oficial’nyj portal akimata Atyrauskoj oblasti http://atyrau.gov.kz.
4 Informacionnyj bjulleten’ o sostojanii okruzhajushhej sredy Respubliki Kazahstan. Ministerstvo okruzhajushhej sredy. RGP «Kazgidromet». Departament jekologicheskogo monitoringa.
5 Statisticheskij sbornik «Zdorov’e naselenija Atyrauskoj oblasti i dejatel’nost’ organizacii zdravoohranenija v 2013 godu», Astana, 2013 g.
Published
2016-04-29
How to Cite
BAYALIYEVA, R.; BEGIMBETOVA, G.; ORAZYMBETOVA, A.. Атырау облысының тұрақты даму мәселелері мен тұрғындар денсаулығы. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 42, n. 1, apr. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/681>. Date accessed: 20 may 2019.

Keywords

тұрақты даму; қоршаған орта; тұрғындар денсаулығы; устойчивое развитие; окружающая среда; здоровье населения.