Мойылды шипажайының табиғи- аймақтық кешендерінің тұрақтылық мәселелері

D. D. Yessimova

Abstract


Мақалада Мойылды шипажайының табиғи аймақтық кешендерінің тұрақтылық мәселелері қарастырылған. Соның ішінде емдік қасиеті бар рапаның химиялық құрамына тоқталып, көлдің сулы- тұзды режимінің тұрақтылығының кейбір мәселелері айтылған. Шипажайдың ластану көздері негізінен өндірістік аймақтар екенін айта кетіп, техногенді және антропогенді әсерлер көздері,экологиялық мәселелі өндірістер келтірілген, сонымен қатар ластану жолдары көрсетілген. Көлдің тұрақтылығын сақтаудың бірден- бір жолы суқорғалатын зоналар мен тілкемдер орнату шараларына тоқталады. Келтірілген мәліметтер мен нақтыланған көрсеткіштер автордың жүргізген ғылыми- ізденіс зерттеу жұмыстары негізінде жасалынған.

В статье рассматриваются некоторые проблемы устойчивости природно- территориальных комплексов санатория Мойылды. В том числе приведен химический состав лечебной рапы, некторые проблемы водно- солевого режима озера. В статье так же рассмотрены источники и пути загрязнения озера Мойылды. Приведены решения проблем загрязнения озера, рассмотрены водноохраняемые зона и полосы озера.


Keywords


тұзды көлдер;шипажай; рапа; емдік балшық; суемдеу; тұрақтылық.соленые озера; санатория; рапа, лечебные грязи; водолечебница; устойчивость.

Full Text:

PDF (Kazakh)

References


Нысанбек У. Безопасность водных ресурсов Республики Казахстан: Региональные и национальные экологические проблемы // Аналитик. – 2004. – №6. – С.15–19.

Царегородцева А.Г. Ландшафтообразующие факторы озерных водосборов Павлодарской области// «Наука: теория и практика»: Итоговая международная науч-практ. Конференция. – Белгород- г.Днепропетровск, 2005. – С. 18–23.

Павлов А.О. Отчет о доразведке эксплуатируемого месторождения иловых лечебных грязей озера Мойылды Казахской ССР. – М., 1989.

Достай Ж.Д., Царегородцева А.Г. К вопросу о загрязнении тяжелыми металлами вод озера Мойылды и прилегающих к нему территорий // Гидрометеорология и экология.– Алматы,1999. – №1. – С. 157–163.

Refеrences

Nysanbek U. Bezopasnost’ vodnyh resursov Respubliki Kazahstan: regional’nye i nacional’nye jekologicheskie problemy //Analitik. – 2004. – № 6. – S.15–19.

Caregorodceva A.G. Landshaftoobrazujushhie faktory ozernyh vodosborov Pavlodarskoj oblasti // «Nauka: teorija i praktika»: Itogovaja mezhdunarodnaja nauch-prakt. Konferencija. – Belgorod- g.Dnepropetrovsk, 2005. – S. 18–23.

Pavlov A.O. Otchet o dorazvedke jekspluatiruemogo mestorozhdenija ilovyh lechebnyh grjazej ozera Mojyldy Kazahskoj SSR. – M., 1989.

Dostaj Zh.D., Caregorodceva A.G. K voprosu o zagrjaznenii tjazhelymi metallami vod ozera Mojyldy i prilegajushhih k nemu territorij // Gidrometeorologija i jekologija. – Almaty, 1999. – №1. – S. 157–163.