Жамбыл облысының қазіргі жағдайына балық шаруашылығын бейімдеу

  • K. Zh. Seitbaev Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті
  • Z. B. Yessimsiitova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • Zh. M. Bazarbaүeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • A. Azhibay Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • A. Tleuberdi Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Бұл мақалада Жамбыл облысындағы резервтік қордағы және жергілікті маңызы бар бекітілмеген балық шар ашылығы суайдындарына био – экологиялық зерттеулер жүргізу нәтижелері көрсетілген. Шу, Талас, Аса өзендері бассейндері аума ғындағы суайдындарының гидрофизикалық, гидро химиялық және биологиялық жағдайы балық шаруашылығы үшін маңыздылығы әртүрлі деп бағаланады. Алынған нәтижелер суайдындарының гидрологиялық режимінің тұрақсыздығын дәлелдейді. Зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей белгілі бір арнайы гидро техникалық­мелиоративті іс­шаралар жүргізген жағдайда су деңгейін көтеріп балық өсіруді бұдан әрі жалғастыруға болады. В статье по казаны результаты био­экологического иссле дования водоемов местного значения из неутвержденного резервного фонда рыбного хозяйства Жамбылской области. Существуют различные оценки гидрофизического, гидрохимического и биологического состояния бассейнов рек Шу, Талас, Аса и значения их для рыбного хозяйства. Полученные результаты подтверждают не­ стабильность гидрологического режима изученных водоемов. Иссле дование показало, что проведение определенных гидро технических и мелиора тивных мероприятий по подъему уровня воды улучшит условия для дальнейшего успешного разведения рыбы. 

References

1 Қазақстан Республикасында 2007-2015 жж аралығында балық шаруашы лығын дамыту концепциясы. Қазақстан үкіметінің 6 қазан 2006 ж № 963 бұйрығы.
2 Унифицированные методы анали завод / под ред. Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1973. – 376 с.
3 Руководство по химическому анализ у поверхностных водсуши. – Л.: Гидрометеоиз дат, 1977. – 541 с.
4 Алекин О.А. Методы исследования органических свойств и химического состава воды //Жизнь пресных вод СССР. – М.: АН СССР, 1959. – Т. 4. – С. 213-298
5 Руководство по методам гидро биоло ги ческого анализа поверхностных вод и донных отложений. – Л.: Гидрометоиздат, 1983. – 239 с.
6 Методические рекомендации по сбору и анализу материалов при гидро биологических исследованиях на пресноводных водоемах: Зообентоси его продукция. – Л., 1983. – 50 с.
7 Методические рекомендации по сбору и анализу материалов при гидро биологических исследованиях на пресноводных водоемах: Зообентос и его продукция. – Л., 1984. – 33 с.

1 Kazakstan Respublicasynda 2007 – 2015 zhzh aralygynda balyk sharuashylygyn damytu konsepsiasy. Kazakstan ukimetinin 6 kazan zh №963 buirygy.
2 Uniphisirovannye metody analiza vod / Pod. red. U.U. Lur’e. – M.: Ximiya, 1973. – 376 s.
3 Rucovodstvo po ximicheskomu analizu poverxnostnyh vod sushi. – L.: Gidrometeoizdat, 1977. – 541 s.
4 Alekin O.A. Metodu issledovaniya organicheskih svoistv i himicheskogo sostava vody.// Zhizn’ presnyx vod CCCR. – M.: AH CCCR, 1959. – T. 4. – S. 213-298.
5 Rucovodstvo po metodam gidrobiologicheskogo analiza poverhnostnyh vod i donnyh otlozhenii. – L.: Gidrometeoizdat, 1983. – 239 s.
6 Metodicheskie rekomendacii po sboru i analizu materialov pri gidrobiologicheskih issledovaniah na presnovodnyh vodoemah: Zoobentos i ego produkciya. – L., 1983. –50 s.
7 Metodicheskie rekomendacii po sboru i analizu materialov pri gidrobiologicheskih issledovaniah na presnovodnyh vodoemah: Zoobentos i ego produkciya. – L., 1984. – 33 s.
Published
2016-04-29
How to Cite
SEITBAEV, K. Zh. et al. Жамбыл облысының қазіргі жағдайына балық шаруашылығын бейімдеу. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 42, n. 1, apr. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/702>. Date accessed: 24 may 2019.

Keywords

Балық; суайдын; ихтиофауна; гидрохимия; рыба; водоем; ихтиофауна; гидрохимия.