Теңіз кен орнының атмосфералық ауа мониторингісі

  • G. M. Seitmaganbetova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • A. E. Orazbayev Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Зерттеу жұмысында теңіз кен орнының атмосфералық ауасының интенсивті антропогендік ластануға душар болған өндірістік аймақтағы ластану дәрежесін уақыт пен кеңістік бойынша жан жақты талдау болып табылады. Зерттеу барысында теңіз кен орны территориясы, ТШО вахталық селосы және мұнай өндіру ауданына жақын орналасқан Жаңа Қаратон елді мекенінің атмосфералық ауа сапасы толық қарастырылды. Ауа ластану мониторингісін жүргізу, бақылау бағдарламасы және бақылау мерзімдері ГОСТ 17.2.3.01-86 «Табиғатты қорғау. Атмосфера. Елді мекендерде ауа сапасын бақылау ережесі» бойынша жүргізілді. Барлық зерттеу жұмыстары теңіз кен орнын да, жақын елді мекендер де жүргізіліп, «Теңіз шевройл» кәсіпорынына тиесілі лабораторияда ластағыштар түріне, мөлшеріне сараптамалар арқылы анықталды. Алынған нәтижелердің сараптамасы 2008-2013 жылдары ТШО, Теңіз селосы, Жаңа Қаратон елді мекендерін де күкіртті сутек, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді орташа және максималды концентрациялары ШРК шегінде және гигиеналық нормативтерден ауытқымайтындығын көрсетті. В этой работе исследовалось качество атмосферного воздуха в зоне антропогенного воздействия на место рождении Тенгиз по временно-пространственным наблюдениям, а так же на основе анализа собранных данных о состоянии окружающей среды. В ходе исследования был предусмотрен комплексный анализ качества атмосферного воздуха место рождения Тенгиз, вахтового поселка ТШО, а так же самого ближайшего населенного пункта Жана Каратон. Организация постов контроля за уров нем загрязнения атмосферного воздуха, программа и сроки наблюдений производятся согласно ГОС Ту 17.2.3.01­86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха осуществлялся в собственных лабораториях «Тенгиз шевройл» навид и количествзагрязнителя. Результаты взятых анализов за 2008­2013 годы на территории Тенгиз, вахтового поселка ТШО и ближайшего населенного пункта Жана Каратон на средние и максимальные концентрации веществ, как серо водород, диоксид серы, оксид углерода, находятся в пределах ПДК и не превышают гигиенические нормативы окружающей среды.   

References

1 Колверт С., Интлунд Г.М. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. – М.: Металлургия, 1988.
2 Бродский А.К. Жалпы экологияның қысқаша курсы. – Алматы: Ғылым, 1998.
3 РНД 52.04.52-85. Мероприятия в период неблагоприятных метеорологических условий.
4 РНД 211.2.01.01-97 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

1 Kolvert S., Intlund G.M. Zashchita atmosfery ot promyshlennykh zagryazneniy. – M.: Metallurgiya, 1988.
2 Brodskiy A.K. Zhalpy ekologiyanyn kyskasha kursy. – Almaty: Gylym, 1998.
3 RND 52.04.52-85. Meropriyatiya v period neblagopriyatnykh meteorologicheskikh usloviy.
4 RND 211.2.01.01-97 Metodika rascheta kontsentratsiy v atmosfernom vozdukhe vrednykh veshchestv, soderzhashchikhsya v vybrosakh predpriyatiy.
Published
2016-04-29
How to Cite
SEITMAGANBETOVA, G. M.; ORAZBAYEV, A. E.. Теңіз кен орнының атмосфералық ауа мониторингісі. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 42, n. 1, apr. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/703>. Date accessed: 20 may 2019.

Keywords

шектірауалы концентрациясы; ластану индексі; гигиеналық нормативтер; Қоршаған ортаны бақылау станциялары; предельно допустимая концентрация; индекс загрязнения; гигиенические нормативы; станции наблюдения окружающей среды.