Оңтүстік Қазақстан облысының ауылшаруашылық дақылдарының тағамдық қауіпсіздігі

  • S. Zh. Ungarbayeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • A. K. Tanybayev Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • K. D. Abubakirova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • M. G. Murzagalieva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • Zh. R. Toregozhyna Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Мақалада қоршаған ортаның ластануына байланысты адамға қажетті, соның ішінде ауылшаруашылық дақылдарына байланысты ғалымдар мен зерттелген ақпараттар талқыланған. Тағамдық өнімдердің сапа және қауіпсіздік талаптары – кез келген ұлттың саулық жағдайының негізгі және міндетті көрсеткіші. Қазақстан Республикасындағы қолданылатын халықаралық стандарттар және Техникалық регламенттер қарастырылған. Техникалық регламентке сәйкес ауылшаруашылық дақылдардағы шекті рұқсат етілген мәндері келтірілген. Қазақ Тағамтану Академиясында Турегельды Шарманұлы Шармановтың қолдауы мен «Нутри тест» зертханасында жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижелері жарияланған. Зерттеу нысандары ретінде Балқаш, Талдықорған және Алматы қалалары бойынша картоп, қызанақ және құлпынай дақылдары алынды. Зерттеулер тағам өнімдерінен қорға сын, кадмийді, күшәнді және сынапты анықтауға бағыт талған. Зерттеу әдістері мен зерттеу нысандары келтірілген.Изучены научные исследования ученых по теме загрязнения необ хдимых для человека сельскохозяйственных культур. Качество и требования безопасности пищевой продукции являются основой здоровья нации и обязательным показателем его состояния. Анализированы используемые в Республике Казахстан между на родные стандарты и Технический рагламент. Приведены данные ПДК на основе Технического регламента по сельско хозяйственным культурам. Опубликованы результаты исследовательской работы проведенной под руководством Турегельды Шарманович Шарманова в Казахской Академий Питания, в лаборатории «Нут ри тест». Для исследований были взяты картофель, помидор, клубника из г. Балхаша, Талдыкоргана и Алматы. Проводились исследования пищивых продуктов на наличие свинца, кадмия, мышьяка и ртути. Приведены методы и объекты исследования. 

References

1 Развитие системы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Промышленность Казахстана / К. Ку лажа нов, А. Из таев, С. Мырзалиева. – 213. – С. 34-35.
2 Влияние удобрений на содержание азотистых веществ и тяжелых металлов в клубнях картофеля / Н.М. Белоус, В.В. Талызин, В.Ф. Шапавалов, Н.К. Симоненко // Агрохимия. – №3. – 21. – С. 22-2.
3 Оценка неоднородности урожая и химического состава картофеля в полевых опытах. / С.Е. Витковская, О.В. Хофман // Агрохимия. – №11. – 212. – С. 4-47.
4 Черных А.М. Угрозы здоровью человека при использовании пестицидов // Гигиена и санитария. – 23. – №5. – С. 25-2.
5http://www.eamenna5.ru/works/diplomnye-raboty/ekologiya/ekologicheskie-chistye-pishhevye-produkty-i-i-vaimosvya-s-pishhevymi-otravleniyami
6http://agroinfo.k/ekologicheski-chistaya-ovoshhnaya-produkciya-i-teplic-velenie-vremeni/
7 Roger Frost. Безопасность сельскохозяйственных продукции благодаря IS/ TS 2223 – 4 ақпан 212.

1 Ravitie sistemy obespechenia kachestva i beopasnosti pishhevyh produktov. Promyshlennost’ aahstana /. ulahanov, A. Itaev, S. Myralieva. – 213. – S. 34-35.
2 Vlianie udobreni na soderhanie aotistyh veshhestv i tahelyh metallov v klubnah kartofela / N.M. elous, V.V. Talyin, V.F. Shapavalov, N.. Simonenko // Agrohimia. – №3. – 21. – S. 22-2.
3 Ocenka neodnorodnosti urohaa i himicheskogo sostava kartofela v polevyh opytah. / S.. Vitkovskaa, .V. ofman // Agrohimia. – №11. – 212. – S. 4-47.
4 Chernyh A.M. Ugroy dorov’u cheloveka pri ispol’ovanii pesticidov // igiena i sanitaria. – 23. – №5. – S. 25-2.
5http://www.eamenna5.ru/works/diplomnye-raboty/ekologiya/ekologicheskie-chistye-pishhevye-produkty-i-i-vaimosvya-s-pishhevymi-otravleniyami
6http://agroinfo.k/ekologicheski-chistaya-ovoshhnaya-produkciya-i-teplic-velenie-vremeni/
7 Roger Frost. eopasnost’ sel’skohoastvennyh produkcii blagodara IS/ TS 2223 – 4 akpan 212.
Published
2016-04-29
How to Cite
UNGARBAYEVA, S. Zh. et al. Оңтүстік Қазақстан облысының ауылшаруашылық дақылдарының тағамдық қауіпсіздігі. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 42, n. 1, apr. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/709>. Date accessed: 20 may 2019.

Keywords

ластаушы заттар; ауыр металдар; ауыл шаруашылық дақылдары; пестицид; загрязняющие вещества; тяжелые металлы; сельскохояйственные культуры; пестициды.