Редакция алқасы:Заядан Б.К., профессор, ғылыми редактор (Қазақстан); Скакова А.А., ғылыми редактордың орынбасары (Қазақстан) ; Жубанова А.А., б.ғ.д., профессор (Қазақстан); Шалахметова Т.М., б.ғ.д., профессор (Қазақстан); Бигалиев А.Б., б.ғ.д., профессор (Қазақстан); Конуспаева Г.С., PhD докторант, доцент м.а. (Қазақстан); Баубекова А.С., б.ғ.к. (Қазақстан); Ерназарова А.К., б.ғ.к. (Қазақстан); Сальников В.Г., г.ғ.д., профессор (Қазақстан); Колумбаева С.Ж., б.ғ.д., профессор (Қазақстан); Кенжебаева С.С., б.ғ.д., профессор (Қазақстан); Курманбаев М.С., б.ғ.д. (Қазақстан); Мамилов Н.Ш., б.ғ.д., аға оқытушы (Қазақстан); Мухамбетжанов С.К., б.ғ.к. (Қазақстан); Ященко Р.В., б.ғ.д., профессор (Қазақстан); Жамбакин К.Ж., б.ғ.д., профессор (Қазақстан); Zhaodong (Jordan) Feng, PhD доктор (Қытай); Swiecicka Izabela, PhD доктор, профессор (Польша); Tinia Idaty Mohd Ghazi, PhD доктор (Малайзия); Quazi Mahtab Zaman, PhD доктор (Шотландия); Абилев С.К., б.ғ.д., профессор (Ресей); Дигель И., PhD докторы (Германия); Маторин Д., б.ғ.д., профессор (Ресей); Маммадов Р., PhD докторы (Түркия); Копески Ж., PhD докторы, профессор (Чехия); Шмелев С., PhD докторы (Англия); Рахман Е., PhD докторы, профессор (Қытай); Tomo Tatsuya, PhD, профессор (Жапония); аллахвердиев С., PhD, профессор (Ресей);  Жауапты хатшыНиязова Р.Е., б.ғ.к., профессор м.а. (Қазақстан); E-mail: Raygul.Nyiyazova@kaznu.kzТехникалық хатшыСалмұрзаұлы Р., оқытушы (Қазақстан);  Басуға 06.06.2017 жылы қол қойылды.Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің«Қазақ университеті» баспа үйі.050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71.«Қазақ университеті» баспа үйінің баспаханасында басылды.© Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2017
Published: 2018-04-28