Voronova N, K. (2018). Kolumbayeva S.Zh., Lovinskaya A.V., Abilev S.K., Voronova N. The Experimental Study Of The Mutagenic Action Of N-Nitrosodimethylamine In Mice. Вестник КазНУ. Серия экологическая, 54(1), 71-79. Получено с https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/804