Voronova N, K. 2018 Oct 7. Kolumbayeva S.Zh., Lovinskaya A.V., Abilev S.K., Voronova N. The Experimental Study Of The Mutagenic Action Of N-Nitrosodimethylamine In Mice. Вестник КазНУ. Серия экологическая. [Онлайн] 54:1