Voronova N, Kolumbayeva S.Zh., Lovinskaya A.V.,. " Kolumbayeva S.Zh., Lovinskaya A.V., Abilev S.K., Voronova N. The Experimental Study Of The Mutagenic Action Of N-Nitrosodimethylamine In Mice." Вестник КазНУ. Серия экологическая [Онлайн], 54.1 (2018): 71-79. Веб. 22 Apr. 2021