Environmental conditions for distribution of dominants of freshwater molluscs in the chu river basin

  • G. K. Satybaldiyeva Kazakh National University named after Al-Farabi
  • N. B. Baimurzaev Kazakh National University named after Al-Farabi
  • B. M. Tynybekov Kazakh National University named after Al-Farabi

Abstract

The first analysis of distribution and abundance of dominants of gastropods in seven habitats of the Chu river basin was performed for the period from 1994 to 2012. Based on comparative analysis of the results of long term external ecological research the environmental conditions affecting its distribution, life cycle, reproduction, development, and population size were defined.

References

1 Bereskina G.V., Starobogatov J.I. Ecologia razhmnogenija i kladki jiz presnovodnih legochnih molluscov. – L, 1988. – 306 s.
2 Satybaldiyeva G.K., Uvalieva K.K. Sovremennoe sostojnie i raspredelenie molluscov v razlichnih ecosistemah Yzhnogo Kazachstana. Vestnik KazNU. – Almaty, 1997. N 3. Seria biologichescaja. – S. 95-98.
3 Satybaldiyeva G.K. Osobennosti polovogo i zhisnennogo ziklov massovih vidov presnovodnih molluscov Yzhnogo Kazachstana. V kn. Fauna Kazachstana i sopredelnih stran na rubezhe vekov: morfologiya, sistematika, ecologia. Materiali mezhdunarodnoy conf. – Almaty, 2004. – S. 197-199.
4 Satybaldiyeva G.K., Kanaev A.T. Ecologicheskie factori opredelyauashie rasprostranenie, rost i razvitie massovih vidov vodnih molluscov r. Chu. Izvestiya Oshskogo technologicheskogo universiteta imeni M.Adisheva. – 2007. N 1. – S. 56-62.
Published
2016-01-14
How to Cite
SATYBALDIYEVA, G. K.; BAIMURZAEV, N. B.; TYNYBEKOV, B. M.. Environmental conditions for distribution of dominants of freshwater molluscs in the chu river basin. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 38, n. 2/2, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/355>. Date accessed: 14 july 2020.
Section
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ,БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Keywords

freshwater mollusks; pulmonate; lifes cycle; morphology of laying of egges; reproduction; development; ecological research.