Тастамбек Қ.Т., Акимбеков Н.Ш., Цяо Сяохуэй, Бердіқұлов Б.Т., Жұбанова А.А. Қоңыр көмір негізінде жоғары сапалы түтінсіз және күлділігі аз брикет алудың биотехнологиялық аспектілері

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ., *е-mail: tastambeku@gmail.com

  • Тастамбек Қ.Т., Акимбеков Н.Ш., Цяо Сяох Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы

Аннотация

Көмірді қайта өңдеудің биотехнологиялық процестері, оның ішінде қайта өңдеу,трансформация, конверсия түрлі қатты, сұйық немесе газ тәрізді отын түрлерін және өнімдердіалуға, оның техникалық-тұтынушылық ерекшеліктерін білуге бағытталуы мүмкін. Коммуналдықтұрмыстық және өнеркәсіп секторында жанатын көмір отынының күкірт қосылыстары мен түтініаз, күл көлемі төмен және құрылымды-гранулометрикалық құрамының болуы өнімдерді «түтінсізотын» немесе «брикеттер» деген атауларға біріктіреді.Сондай-ақ көмірді генетикалық модифицирленген немесе аборигенді микроорганизмдердіқолдана отырып қайта өңдеудің тағы бір негізгі бағыты ипритті және органикалық күкірттіжою көмегімен энерготехнологиялық түрде қолдану үшін қызметтік және экологиялықсипатттамаларын жақсарту болып табылады. Биотехнологиялық тәсілдемелер жасаудабактериялар мен саңырауқұлақтардың әртүрлі топтарын қолданады, ал үдеріс оттегініңқатысуымен мезофильді және термофильді жағдайда да орындала беруі мүмкін.Қазіргі таңда көбірек қызығушылық тудырып отырған үдерістің бірі биодесульфуриздеу,яғни көмірден күкіртті алып тастау негізінде жаңа биотехнологиялық әдістер жасалынып жатыр.Құрамына симбиотикалық комменсал-микроорганизмдер кіретін биоценоздар мен микробтарэкожүйесі табиғи биодесульфуризаторлар болып саналады.Атап өткен себептерге байланысты қатты отын өндіруде, оның ішінде түтінсіз отын өндірудежаңа пайдалы технологияларды зерттеу және жасап шығару өзекті мәселенің дер кезіндегішешімі болады.Түйін сөздер: көмір, микроорганизм, биосолюбилдеу, күкіртсіздендіру, түтінсіз отын
Как цитировать
АКИМБЕКОВ Н.Ш., ЦЯО СЯОХ, Тастамбек Қ.Т.,. Тастамбек Қ.Т., Акимбеков Н.Ш., Цяо Сяохуэй, Бердіқұлов Б.Т., Жұбанова А.А. Қоңыр көмір негізінде жоғары сапалы түтінсіз және күлділігі аз брикет алудың биотехнологиялық аспектілері. Вестник КазНУ. Серия экологическая, [S.l.], v. 52, n. 3, p. 36-44, apr. 2018. ISSN 2617-7358. Доступно на: <https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/779>. Дата доступа: 11 aug. 2022
Раздел
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ