Вестник КазНУ Серия Экологическая


Том 43, № 1/1 (2015): Вестник КазНУ. Серия экологическая

Содержание

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

N. V. Voronova., A. Nursankyzy.
PDF
R. A. Li., G. M. Minzhanova.
PDF
T. L. Tazhibayeva, V. G. Salnikov, S. E. Polyakova
PDF
K. D. Abubakirova, T. A. Bazarbaeva, U. Asen
PDF
S. Sh. Asrandina, А. М. Аbekova, S. S. Kenzhebayeva, S. D. Atabayeva, R. A. Alybayeva
PDF
S. Sh. Asrandina, A. V. Vitavskaya
T. A. Bazarbayeva
PDF
R. Bayaliyeva, G. Begimbetova, A. Orazymbetova
Zh. E. Bekbolayeva, A. E. Orazbayev, Ye. O. Doszhanov, A. S. Konkaeva
Z. S. Birimzhanova, Z. А. Umarova
N. V. Voronova., T. A. Bazarbaeva., G. A. Mukanova., A. Nursankyzy
K. Gul,, G. Zh. Turmetova,, G. A. Babayeva,, Sh. Satibaldyeva
E. D. Dzhangalina, B. A. Zhumabayeva, Z. G. Aytasheva, N. E. Pavlovskaya, I. N. Gagarina, A. B. Dzhaksybaeva
PDF
A. M. Shibikeyeva, R. E. Yeleshev, В. К. Yelikbaev, S. Kaldybaev, A. D. Malimbayeva, V. Khan
PDF
D. D. Yessimova
O. A. Zubova, A. T. Mamataeva
PDF
Zh. Nurkuat, A. B. Kerimkulova, K. A. Temirbayeva
F. E. Kozybayeva, G. B. Beyseeva, K. A. Dautbayeva, G. N. Nurseyit
R. А. Мuzychkina, D. Yu. Коrulkin, N. М. Мuchitdinov, N. V. Kurbatova, К. Т. Аbidkulova
PDF
G. N. Mukanova, K. K. Duskaev, J. Zhang
S. Nurtazin, S. Ishii, B. Hoshino
A. E. Orazbayev, N. T. Aripzhan, G. B. Tanabekova, A. T. Umbetbekov, E. E. Songulov
K. Zh. Seitbaev, Z. B. Yessimsiitova, Zh. M. Bazarbaүeva, A. Azhibay, A. Tleuberdi
G. M. Seitmaganbetova, A. E. Orazbayev
R. А. Мuzychkina, D. Yu. Коrulkin, N. М. Мuchitdinov, N. V. Kurbatova, К. Т. Аbidkulova
PDF
S. Syrlybekkyzy, N. Sh. Syleimenova, G. Zh. Kenzhetaev, F. K. Nurbayeva
PDF
P. A. Tazhinkulova, M. S. Кurmanbayeva, Sh. S. Almerekova
K. A. Temirbayeva, Zh. U. Mamutov, T. A. Bazarbayeva, A. B. Kerimkulova
S. Zh. Ungarbayeva, A. K. Tanybayev, K. D. Abubakirova, M. G. Murzagalieva, Zh. R. Toregozhyna
A. M. Shibikeyeva, R. E. Yeleshev, В. К. Yelikbaev, A. D. Malimbayeva
PDF
R. A. Alybayeva, S. S. Kenzhebayeva, S. D. Atabayeva, S. Sh. Asrandina, A. A. Asylbekova, A. D. Serbaeva, G. J. Bilyalova
PDF
R. A. Alybayeva, S. S. Kenzhebayeva, S. D. Atabayeva, A. S. Sadyrbayevа, A. D. Serbayeva, G. J. Bilyalova
PDF
B. K. Argymbayev, N. Sh. Akimbekov, А. Е. Kadyrzhanova, А. Тoken, А. Koahkimbay, А. Kizaybekova, А. Kadyrbekov
S. D. Atabayeva, A. Nurmahanova, А. Zhardamalieva, S. S. Kenzhebayeva, S. A. Shoinbekova
PDF
S. D Atabayeva, L. Ugit, S. S. Kenzhebayeva, A. Zhardamaliyeva, Zh. Serіk, B. Iztіleu, B. N. Usenbekov
T. K. Baibеkova, L. Anurova, A. A. Nurzhanova
Zh. М. Bassygaraev, G. А. Arystanova, E. А. Bukenova, N. N. Pravin
PDF
D. S. Batayeva, G. U. Dyuskalieva, B. N. Ussenbekov, D. T. Kazkeev, E. A. Zhanbyrbaev, A. Kakimbek
A. T. Mamataeva, O. A. Zubova, A. Zh. Khamitov
M. Zh. Makhambetov, R. A. Mirzadinov, R. Izimova, A. M. Uteshkalyeva, Kh. K. Kuspangalieva
PDF
E. А. Geldymamedova, G. S. Azhaev, D. D. Esimova
PDF
D. A. Zhussipova, F. Z. Zamyrbek, N. S. Akimbekov, A. A. Zhubanova, A. E. Kadyrzhanova
F. Z. Zamyrbek, D. A. Zhussipova, D. N. Aytymova, N. S. Akimbekov, A. A. Zhubanova, A. E. Kadyrzhanova
F. E. Kozybayev, G. B. Beiseyeva, K. A. Dautbaeva, G. N. Nurseyіt, N. Zh. Azhikina, M. B. Abdresheva
L. U. Koybasova, M. H. Parmanbekova, E. A. Kyrbasova
PDF
G. А. Mukanova, K. S. Musa, T. A. Bazarbaeva, B. E. Tuymebaeva
G. А. Mukanova, K. S. Musa, T. A. Bazarbaeva, B. E. Tyimebeva
S. Syrlybekkyzy, N. Sh. Syleimenova, G. Zh. Kenzhetaev
PDF
L. Ugit, S. D. Atabayeva, S. S. Kenzhebayeva, A. Zhardamaliyeva, A. S. Nurmahanova, Zh. Serіk, B. Iztіleu, B. N. Usenbekov
A. Zh. Khamitov, A. K. Tanybaeva
PDF