Изучение влияния азотфиксирующих цианобактерий на показателей роста сорта клубники Strawberry Sunrise T-4

Аннотация

Мақалада әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің фототрофты микроорганизмдерколлекциясынан алынған цианобактерияның бес штаммының нитрогеназа белсенділігі жәнеолардың құлпынайдың өсу көрсеткіштеріне тигізетін әсерін зерттеу нәтижелері келтірілген.Азотфиксациялаушы цианобактериялар Anabaena variabilis R-I-5, Anabaena sp. 7912, Anabaena sp. Z-1, Nostoc calsicola RI-3, Nostoc sp. S-2 штаммдарымен зерттеу жүргізілді жәнеалынған нәтижелерге сәйкес Anabaena variabilis R-I-5 штаммында нитрогеназаның жоғарыбелсенділігі тіркелді. Anabaena variabilis R-I-5 штаммының әртүрлі концентрациядағыклеткаларының құлпынай Strawberry Sunrise T-4 сортының өсуіне әсерін зерттеген тәжірибеде,оның 24х106 клетка (кл)/мл және 48х106 кл/мл суспензиясы құлпынайдың өсу көрсеткіштерінеоң әсерін беретіндігі анықталды. Сонымен қатар, цианобактерия биомассасының 24х106 кл/мл суспензиясында құлпынай тамырларының санының өсуі байқалды. Зерттеудің 48х106кл/мл мөлшердегі суспензиясында құлпынай жапырақтарының санының көбеюі, тамырдыңұзындығының өсуі, сабақтарының биіктігі тіркелді және құлпынайдың құрғақ биомассасыныңшығымы едәуір жоғары болғаны анықталды. Құлпынай өсімдігінің өсуіне оң әсер ететін азотфиксациялаушы цианобактерия Anabaena variabilis R-I-5 суспензиясының ең оңтайлы клеткасаны 48х106 кл/мл болды. Алынған нәтижелер Anabaena variabilis R-I-5 азот фиксациялайтынштаммын агробиотехнологияда биологиялық өнім алу үшін қолдануға мүмкіндік береді.Түйін сөздар: азотфиксациялаушы цианобактерия штамдары, Strawberry Sunrise T-4 сортыныңөсуі, ауадағы молекулалық азотты сіңіру.
Как цитировать
D., Kossalbayev B. et al. Изучение влияния азотфиксирующих цианобактерий на показателей роста сорта клубники Strawberry Sunrise T-4. Вестник КазНУ. Серия экологическая, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 4-16, dec. 2020. ISSN 2617-7358. Доступно на: <https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/1056>. Дата доступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.26577/EJE.2020.v64.i3.01.
Раздел
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ