Қазақстан флорасындағы су өсімдіктері алисмалар (Alismataceae Vent.), теңгебастар (Butomaceae Rich.), сукөріктер (Hydrocharitaceae Juss.), амаранттар (Гүлтәжілер) (Amaranthaceae Juss.), аиздар (Aizoaceae Rudolphi.), қараоттар (Portulacaceae Juss.), тұңғиы

  • Н. К. Аралбай Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
  • А. Т. Қуатбаев Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • А. Ж. Чилдибаева Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Берілген мақалада Қазақстан флорасындағы су өсімдіктері алисмалар (Alismataceae Vent.), теңгебастар (Butomaceae Rich.), сукөріктер (Hydrocharitaceae Juss.), амаранттар (гүлтәжілер) –(Amaranthaceae Juss.) аиздар (Aizoaceae Rudolphi.), қараоттар (Portulacaceae Juss), тұңғиықтар (Nymphaeaceae Salisb.), мүйізжапырақтар (Ceratophyllaceae S. Gray) тұқымдастарының анықтағыш кілттері қазақ тілінде берілген. Оның ішінде: алисмалар (Alismataceae Vent.) тұқымдасынан 3 туыс, 7 түрдің; теңгебастар (Butomaceae Rich.) тұқымдасынан 1 туыс, 1 түрдің; сукөріктер (Hydrocharitaceae Juss.) тұқымдасынан 4 туыс, 4 түрдің; амаранттар (гүлтәжілер) – (Amaranthaceae Juss.) тұқымдасынан 1 туыс, 7 түрдің; аиздар (Aizoaceae Rudolphi.) тұқымдасынан 1туыс, 1 түрдің; қараоттар (Portulacaceae Juss.) тұқымдасынан 2 туыс, 2 түрдің; тұңғиықтар (Nymphaeaceae Salisb.) тұқымдасынан 2 туыс, 4 түрдің; мүйізжапырақтар (Ceratophyllaceae S. Gray.) тұқымдасынан 1 түр, 5 туыс тұқымдасынан 1 түр, 5 туыстың анықтағыш кілттері жасалды.

Родовые и видовые ключи определения водных растений семейств: частуховые (Alismataceae Vent.), сусаковые (Butomaceae Rich.), водокрасовые (Hydrocharitaceae Juss.), ширицовые (Amaranthaceae Juss.), айзовые (Aizoaceae Rudolphi.), портулаковые (Portulacaceae Juss.), нимфейные (Nymphaeaceae Salisb.), роголистиковые (Ceratophyllaceae S. Gray.) В статье даны родовые и видовые ключи определения водных растений семейств Казахстана на казахском языке: Частуховые (Alismataceae Vent.) – 3 родов, 3 видов; Сусаковые (Butomaceae Rich.) – 1 рода, 1 вида; Водокрасовые (Hydrocharitaceae Juss.) – 4 родов, 4 видов; Ширицовые (Amaranthaceae
Juss.) – 1 рода, 7 видов; Айзовые (Aizoaceae Rudolphi.) – 1 рода, 1 вида; Портулаковые (Portulacaceae
Juss) – 2 рода, 2 видов; Нимфейные (Nymphaeaceae Salisb.) – 2 родов, 2 видов; Роголистиковые (Ceratophyllaceae S. Gray) – 1 рода, 5 видов.

Литература

1 Флора Казахстана. – Т. 1.– Алма-Ата: Наука, 1956. – С.112-334.
2 Иллюстрированный определитель растений Казахстана. – Т.1-2. – Алма-Ата: Наука, 1969-1972. – С. 54-129;С. 473-478.
3 Абдулина С.А. Список сосудистых растений Казахстана / под. ред. Р.В. Камелина. – Алматы, 1999. – С. 187.
4 Байтенов М.С. Флора Казахстана. – Т. 2. – Алматы: Ғылым, 2001.– С. 279.
5 Флора СССР / гл. ред. акад. В.Л. Комаров. Ред. 2 тома Р.Ю. Рожевиц и Б.К. Шишкин. – Т. 2. – Л., 1934.– с.772.
6 Определитель растений Средней Азии. – Т. 1. – Ташкент: ФАН, 1968. – 560 с.
7 Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. – Л., Наука, 1987. – 439 с.
8 Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. – Л.: Наука, 1981.–509 с.
9 Арыстанғалиев С.А., Рамазанов Е.Р. Қазақстан өсімдіктері. – Алма-Ата, 1977. – 21-38 б.
10 Арыстанғалиев С.А. Қазақстан өсімдіктерінің қазақша-орысша-латынша атаулар сөздігі. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2002. – 288 б.
Как цитировать
АРАЛБАЙ, Н. К.; ҚУАТБАЕВ, А. Т.; ЧИЛДИБАЕВА, А. Ж.. Қазақстан флорасындағы су өсімдіктері алисмалар (Alismataceae Vent.), теңгебастар (Butomaceae Rich.), сукөріктер (Hydrocharitaceae Juss.), амаранттар (Гүлтәжілер) (Amaranthaceae Juss.), аиздар (Aizoaceae Rudolphi.), қараоттар (Portulacaceae Juss.), тұңғиы. Вестник КазНУ. Серия экологическая, [S.l.], v. 41, n. 2, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Доступно на: <https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/271>. Дата доступа: 06 mar. 2021
Раздел
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ключевые слова

дара жынысты; қос жынысты; бір үйлі; екі үйлі; гүл тұғыры; жеміс жапырақша; күлтебас; тозаңдық; күлте; тостағанша; гүл сағағы; тамырсабақ; біржылдық; көпжылдық; қорапша; жапырақ жүйкесі;однополые; обоеполые; однодомные; двудомные; цветоложе; плодолистик;