Оңтүстік Қазақстан аумағында тозған жайылымдық жерлерді қалпына келтіру жолдары. Пути восстановления деградированных пастбищных земель территории Южного Казахстана.

  • T. Ibragimov Қазақстан инженерлі-педагогикалық халықтар достығы университеті
  • A. T. Kuatbaev Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • T. Djigitekov Қазақстан инженерлі-педагогикалық халықтар достығы университеті
  • S. Djumateva Қазақстан инженерлі-педагогикалық халықтар достығы университеті
  • M. Djetaeva Қазақстан инженерлі-педагогикалық халықтар достығы университеті

Аннотация

Мақалада Оңтүстік Қазақстан аумағындағы жайылымдық жерлердің қазіргі жағдайы мен мал басының сыйымдылығы және тозған жайылымдық жерлерді қалпына келтірудің тиімді агротехникалық
шаралары талқыланды. Тозған жайылымдық жерлерді қалпына келтіру үшін жергілікті аймақтың климаты мен топырағының жағдайына төзімді, тұяқ кестілікке тұрақты, ылғал жетіспеген немесе көп болған жағдайда өсе алатын және жеке шөптерге қарағанда анағұрлым мол өнім беретін аралас екпе жайылымдар жасау, жайылымдықта шөптердің тұқымын себу нормасы, жайылымды пайдалану жолдары ұсынылып отыр.

В стать

Литература

1 Аралбаев Н.К., Влияние антропогенного фактора на растительный покров Южного Казахстана. Государственный кадастр растений Южно-Казахстанской области, – Алматы: Ғылым, 2002. – 14 с.
2 Оңтүстік Қазақстан облысы ауылшаруашылығы өндірісін өркендету жүйесі. – Алматы: Бастау, 2006. – 223 б.
3 Методические указания по изучению коллекции кормовых трав. – Ленинград, 1973. – 37 б.
4 Методические рекомендации по интродукции кормовых растений. – Самарканд, 1986. – 33 б.
5 Бейдеман И.Н Методика изучение фенологий растений в различных сообществах. – Новосибирск: Наука СО.
1974. – 154 б.
6 Состояние и использование земельного фонда Республики Казахстана / Қазақстан жер ресурстары, – Астана.
– № 1 (52). – 2009. – 16 с.
7 Ажиметов Н.Н и др. Сорта кормовых растений аридной зоны Казахстана: альбом. – Шымкент, 2012. – 28 б.
Как цитировать
IBRAGIMOV, T. et al. Оңтүстік Қазақстан аумағында тозған жайылымдық жерлерді қалпына келтіру жолдары. Пути восстановления деградированных пастбищных земель территории Южного Казахстана.. Вестник КазНУ. Серия экологическая, [S.l.], v. 41, n. 2, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Доступно на: <https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/274>. Дата доступа: 06 mar. 2021
Раздел
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ключевые слова

тозған жайылымдар; агротехника; дақыл; жерсіндіру; тұқым; деградированые пастбища; агротехника; аридные районы; культура; интродукция; семена;