Выявление соответствия санитарно-защитной зоны автозаправочной станции правилам и нормам, предусмотренным в Республике Казахстан

  • М. А. Миронова Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

Бұл жұмыста кәсіпорындардың санитарлы-қорғау аймақтарының мәні мен қызметі қарастырылған; кәсіпорынның қауіп-қатерлі класына байланысты санитарлы-қорғау аймақтары мөлшерін анықтау қағидалары келтірілген; кәсіпорындардың санитарлы-қорғау аймақтарына қойылған талаптар айқындалған; кәсіпорынның санитарлы-қорғау аймақтарын бөліктері бойынша анықтау жұмыс істейтін заң шығарушы базаларына талдау жасалған, мысалы жанармай станциясы. Сонымен қатар, жанармай станцияларының классификациясы қарастырылған: жанармай станциясы түріне байланысты берілген қызмет түрі үшін өрт қауіпсіздігі нормалары мен санитарлы талаптар бекітілуде. Зерттеу жұмыстары мысал ретінде, Қазақстан Республикасының территориясында ережелер мен нормаларға сәйкес нақты жанармай станцияларында жүргізілген

Литература

1 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
2 Республика Казахстан. Закон РК. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан: принят 16 июля 2001 года, No242-II. - Раздел 2. - Гл.8.
- Ст.58
3 Экологический кодекс Республики Казахстан. – 2007.
4 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации автозаправочных станций. - 20055 Нормы пожарной безопасности НПБ 111-
98. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности. - 2003.
6 Требования к безопасности нефтебаз и автозаправочных станций: утв. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая
2008 года, No 514.
7 Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов. – 2010.
8 Инструкция по проведению ОВОС намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду при разработке предплано
-вой, плановой, предпроектной, проектной документации. – 2007
Как цитировать
МИРОНОВА, М. А.. Выявление соответствия санитарно-защитной зоны автозаправочной станции правилам и нормам, предусмотренным в Республике Казахстан. Вестник КазНУ. Серия экологическая, [S.l.], v. 34, n. 2, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Доступно на: <https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/462>. Дата доступа: 14 aug. 2022
Раздел
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ключевые слова

санитарно-защитная зона; автозаправочная станция;