Рахманбердиева Ж.Н., Жантасов Қ.Т., Раматуллаева Л.И., Куланова Ж.А., Жантасова Д.М. Оңтүстік Қазақстан облысының көкөніс дақылдарындағы хлорорганикалық пестицидтер мен ауыр металдар қалдықтарының құрамы

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Қазақстан, Алматы қ.

  • Рахманбердиева Ж.Н., Жантасов Қ.Т., Рахманбердиева Ж.Н., Жантасов Қ.Т., Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Қазақстан, Алматы қ.

Аннотация

Мақалада қазіргі таңдағы Оңтүстік Қазақстан облысының өзекті мәселелерінің біріболып саналатын топырақтың хлороорганикалық заттармен және ауыр металдармен ластануыжайлы баяндалған. Қоршаған ортада ауыр металдардың таралуы тау-кенді өндірістерді, түрліхимиялық және метал алу өндірістерді, ауыл шаруашылығында құрамында ауыр металдарыбар тыңайтқыштарды ретсіз қолдану, автокөлік пен жылу-электр орталықтарын жатқызуғаболады. Топырақтағы ауыр металдар мөлшерін анықтау статистикалық әдістер негізіндегілабороториялық зерттеулер арқылы жүзеге асырылды. Келтірілген зерттеулер бойынша топыраққұрамындағы ауыр металдар мөлшері анықталды. М. Әуезов атындағы «Конструкциялық жәнебиохимиялық материалдар» инженерлік бағыттағы аймақтық сынақтық лабораториясындажүргізілген дозиметрлік бақылау сараптамасы «ЖАМБ-70» минералды тыңайтқышы үшін αβγ-шағылысулары табиғи деңгейде (фон) болатындығын көрсетті. Оған қоса, зерттелініп отырғанүлгілерде қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін зиянды заттар табылмады. Оңтүстік Қазақстаноблысының өсімдік шаруашылығы және қоршаған орта объектілеріндегі хлорорганикалықпестицидтер мен ауыр металдар (мыс, мырыш, қорғасын, кадмий) қалдық құрамы анықталды.Топырақ құрамына әсер ететін зиянды заттарды анықтау газ-сұйық хроматография әдісіменэлектронды қармау детекторы бар «Shimadzu» құрылғысымен жүргізілген. Зерттеу жұмыстарынәтижесінде топырақ құрамына әсер ететін зиянды заттар анықталмады.Түйін сөздер: топырақ, ауыр металдар, топырақтың механикалық құрамы, топырақтыңқышқылдығы, ортаның рН көрсеткіші.
Как цитировать
РАХМАНБЕРДИЕВА Ж.Н., ЖАНТАСОВ Қ.Т.,, Рахманбердиева Ж.Н., Жантасов Қ.Т.,. Рахманбердиева Ж.Н., Жантасов Қ.Т., Раматуллаева Л.И., Куланова Ж.А., Жантасова Д.М. Оңтүстік Қазақстан облысының көкөніс дақылдарындағы хлорорганикалық пестицидтер мен ауыр металдар қалдықтарының құрамы. Вестник КазНУ. Серия экологическая, [S.l.], v. 53, n. 4, p. 55-63, apr. 2018. ISSN 2617-7358. Доступно на: <https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/794>. Дата доступа: 02 mar. 2021
Раздел
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА БИОТУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ