Дәрібаева Қ.К., Динмухамедова А.С., Молдагулова Н.Б. Мұнаймен ластанудан топырақты тазалау үшін психротрофты мұнай тотықтандыратын микроағзалар негізінде биопрепарат дайындау

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, г. Астана

  • Дәрібаева Қ.К., Динмухамедова А.С., Молдагулова Н.Б. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Қазақстан, Астана қ

Аннотация

ұл жұмыста мұнаймен ластанудан топырақты тазалау үшін психротрофты мұнай тотықтандыратын микроорганизмдер негізінде биопрепарат дайындау зерттелген. Мұнайтотықтырушыпсихротрофты микроорганизмдер негізіндегі биопрепараттарды заманауи биотехнологиялықәдістермен біріктіре отырып қолдану биоремидиациялық жұмыстарды жыл бойы жүргізугемүмкіншілік береді. Жұмыста микробиологиялық және химиялық әдістер пайдаланылған.Микроағзалардың идентификациясы Берджи анықтағышы бойынша анықталды. Бөлініп алынғанизоляттардың 16S rRNA консервативті локусы бойынша нуклеотидті тізбегінің генетикалықидентификациясы жүргізілді. Нуклеотидті тізбектің гомологиясы 98-99% құрады. Көмірсудытотықтандыратын микроағзалардың туыстық және түрлік тиістілігі анықталды.Мұнайды тотықтандыратын микроағзалардың 3, 4 және 6 штаммдардан тұратын биосәйкесштаммдардан консорциумдардың 4 нұсқасы жасалды. Бөлініп алынған және жинақтықштаммдары арасында микроорганизмдердің 19 дақылдарының +10ºС және +4ºС кезінде өсумүмкіндігі анықталды. K-15, P2, M3, K-14 және P3 психротрофты дақылдары мұнайды +10ºСжәне +4ºС температураларда 14 тәулік бойы 80%-дан жоғары белсенді деструкциялады.Мұнайдың деструкциясының ең жақсы нәтижелерін 5%-дық ластану кезінде консорциум №1көрсетті, деструкция деңгейі 61%-ды құрады. 1 консорциум құрамына 3 штамм кіреді: Serratiamarcescens P3, Rhodocoсcus erytropolis P2, Bacillus amylofaciens K-15.Түйін сөздер: биопрепараттар, психротрофтық микроорганизмдер, биоремедиация.
Как цитировать
ДИНМУХАМЕДОВА А.С., МОЛДАГУЛОВА Н.Б., Дәрібаева Қ.К.,. Дәрібаева Қ.К., Динмухамедова А.С., Молдагулова Н.Б. Мұнаймен ластанудан топырақты тазалау үшін психротрофты мұнай тотықтандыратын микроағзалар негізінде биопрепарат дайындау. Вестник КазНУ. Серия экологическая, [S.l.], v. 53, n. 4, p. 32-40, apr. 2018. ISSN 2617-7358. Доступно на: <https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/792>. Дата доступа: 02 mar. 2021
Раздел
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ